Nieuws

Oprichting Binnenstad Bedrijf Doetinchem een feit!

19 augustus 2019

Op maandag 19 augustus is de akte van oprichting van het Binnenstad Bedrijf Doetinchem (BBD) ondertekend. Het Binnenstad Bedrijf Doetinchem is een samenwerking van Vereniging van Vastgoedeigenaren Doetinchem (VVVD), Ondernemersvereniging Doetinchem en de gemeente Doetinchem.

Het belangrijkste doel: gezamenlijk meer slagkracht organiseren voor een mooie, bruisende en levendige binnenstad van Doetinchem.

 

Bovengenoemde drie partijen leggen samen 140.000 euro op jaarbasis in.  Aan de hand van te verzamelen data moet de binnenstad opgetuigd worden en wordt onder andere de leegstand in de binnenstad aangepakt.  Niek Mares is aangesteld als kwartiermaker en stuurt de organisatie voorlopig aan.

Op de foto een afvaardiging van de deelnemende partijen:
Vereniging van Vastgoedeigenaren Doetinchem, Ondernemersvereniging Doetinchem en gemeente Doetinchem.

Lees verder

Verslag ALV 23 mei 2019

28 mei 2019

Verslag Algemene Ledenvergaderingen, 23 mei 2019 VVVD – Vereniging Van Vastgoedeigenaren

Doetinchem en VBVD – Vereniging BIZ Vastgoed Doetinchem

Locatie: De Steck, Doetinchem

Aanwezig bestuur: Rob Voorhuis (voorzitter), Wil Klaassen (alg. bestuurslid), Saskia Bruil (alg.bestuurslid), Gerard Stolwijk (Penningmeester), Berry Engelen (alg. bestuurslid), Jeroen Sars (aankomend alg. bestuurslid)

Aanwezig ambassadeurs: Karena Rothuis-Schutte, Peet Rothuis, Dini Wieringa, Charles Cremers, Hans Blom

Aanwezig secretariaat: Baukje Nicolai, Esther Kuiperij

Afwezig na afmelding: Hans van Loo (aankomend alg. bestuurslid), Cyril Sars (ambassadeur), Dirk van Kooten (ambassadeur), Dhr. Leushuis, Mw. M. Waals (ASR), Mw. T. van der Leeden (Sité), Dhr. F. Hegeman, Dhr. C. van Riet (SPF), Dhr. H. Sloot, Dhr. A.A. Bos, Mw. C. Schutte, H.J.E.Resink.

Aanwezige leden: 30


ALV – VVVD – Vereniging Van Vastgoedeigenaren Doetinchem

 1. Welkom door voorzitter Rob Voorhuis. Voorstellen nieuwe medewerker secretariaat: Esther Kuiperij neemt het secretariaat over van Baukje Nicolai. Speciaal welkom aan Pieter-Jan Helmink, interim voorzitter van BBD en Bart Teunissen van de gemeente Doetinchem.
 2. Geen ingekomen stukken. Geen mededelingen.
 3. Notulen ALV VVVD van 11 juni 2018 zijn aangenomen. Geen opmerkingen.
 4. Financieel jaarverslag door penningmeester Gerard Stolwijk. Financieel jaarverslag wordt goedgekeurd.
 5. Het jaar van de BIZ. Toelichting van voorzitter Rob Voorhuis op de totstandkoming van de BIZ. De VVVD is van 67 leden naar 220 leden gegroeid. Alle vastgoedeigenaren zijn in kaart gebracht en aangeschreven. Er zijn 488 stembiljetten naar 220 vastgoedeigenaren verzonden; om de BIZ door te laten gaan moesten er 244 biljetten ingevuld terugkomen, waarvan 2/3 positief. Dit is gelukt en BIZ-vastgoed staat voor de duur van 5 jaar.
 6. Rondvraag, geen vragen.
 7. Sluiting ALV VVVD

 

ALV – VBVD – Vereniging BIZ Vastgoed Doetinchem

 1. In verband met een volgende afspraak wordt de agenda iets aangepast en volgt eerst de presentatie van Pieter-Jan Helmink, onafhankelijk interim voorzitter van BBD. Stichting BBD (Binnenstad Bedrijf Doetinchem) is in oprichting, naar verwachting zal het per 1 september 2019 actief worden. Het dagelijks bestuur zal straks uit een onafhankelijke voorzitter en onafhankelijke penningmeester bestaan. Het algemeen bestuur zal bestaan uit afgevaardigden van de ‘Gouden Driehoek’, te weten: OFD, Gemeente Doetinchem en VBVD, waarbij elk 2/6 stem heeft (niemand heeft een veto). Voor meer informatie of een kopie van deze presentatie kunt u terecht bij het secretariaat van de VVVD, secretariaat@vvvd.nl
 2. Voorstel Jeroen Sars en Hans van Loo als algemeen bestuurslid VVVD. Voorstel wordt aangenomen.
 3. Voorstel bestuur VVVD wordt bestuur VBVD en stemming. Voorstel wordt aangenomen.
 4. Voorstel afvaardiging voor de commissie van BBD: Rob Voorhuis, Wil Klaassen en Jeroen Sars. Voorstel wordt aangenomen
 5. Voorstel vergoeding bestuursleden VBVD € 1000 per jaar en bestuur VBVD met BBD afvaardiging € 2500 per jaar. Voorstel wordt aangenomen.
 6. Presentatie Wonen door Saskia Bruil en Jeroen Sars. Economische waarde van leegstaande panden verhogen door de verhuurbaarheid van commercieel vastgoed aan te pakken; woonbestemmingen maken van winkelpanden. Pleiten om als vereniging een standpunt in te nemen voor het eind van het jaar wat betreft woonbestemmingen maken van leegstaande kantoor- en winkelruimten. Wethouder Ingrid Lambregts heeft reeds 80 woningcontigenten beschikbaar gesteld. Het traject verloopt voorspoedig; doorgaans binnen twee weken een voorgesproken bij de gemeente en binnen 4 weken een antwoord of uw pand in aanmerking komt voor een woningcontigent. Indien gewenst kan VBVD leden ondersteuning bieden bij de aanvraag of als vraagbaak dienen.
 7. Presentatie Ondernemerschap door Berry Engelen door middel van een film over een pilot in Zutphen. Ondernemers volgen daar de HAN Opleiding Toekomstgericht Retailmanagement en Leiderschap en worden zo gecoacht in het ‘ondernemer zijn’; ze leren meer rendement uit hun winkels te halen door bijvoorbeeld betere presentatie, marketing. Ondernemers leren van elkaar en ondersteunen ze elkaar meer. Een project dat we ook in Doetinchem willen gaan opstarten.
 8. Presentatie Doetinchemse Ontwikkeling Maatschappij (DOM) door Rob Voorhuis. Terugkijken naar historie Doetinchem waarin winkelpanden goede investeringen waren tot nu. Landelijke investeerders trekken zich terug uit de provincie, lokale ondernemers en vastgoedeigenaren hebben geen opvolgers. Tijd voor nieuwe ideeën als DOM en Stichting Stadsherstel. Bijvoorbeeld stadsbank weer in ere herstellen met andere rentes.
 9. Rondvraag en sluiting:
 • Is het een idee om de etalages te vullen met kunst, wisselende collecties en zo publiek te trekken? Rob Voorhuis: Liefst ruimtes aan startende ondernemers geven.
 • Jeroen Sars vult aan: mogelijkheden om de kerktoren te bezoeken en commerciële functie vanuit kerk aan het onderzoeken. Bijvoorbeeld ook fluisterboten mogelijk maken om te kunnen aanleggen, nu kan dat nog niet.
 • Saskia verwijst naar BIZ plan op de site waar we ons aan houden.

Lees verder

Uitnodiging ALV VVVD 23 mei 2019

12 mei 2019

Algemene Ledenvergadering VVVD voor vastgoedeigenaren in het BIZ-gebied

Datum:            donderdag 23 mei 2019

Tijd:                 20.00 – 22.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Locatie:           De Steck, Raadhuisstraat 25, 7001 EX  Doetinchem, zaal de Beursvloer

Agenda

 1. Welkom
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ALV VVVD 11 juni 2018
 4. Voorstellen nieuwe bestuursleden
 5. Afvaardiging Binnenstad Bedrijf Doetinchem
 6. Presentatie Binnenstad Bedrijf Doetinchem
 7. Financieel jaarverslag 2018 en begroting
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Aanmelden

Voor de algemene ledenvergadering kunt u zich aanmelden via secretariaat@vvvd.nl. Wilt u bij uw aanmelding aangeven met hoeveel personen u wilt komen? De ALV is alleen toegankelijk voor vastgoedeigenaren uit het BIZ-gebied en voor leden van de VVVD die buiten het BIZ-gebied vallen.

Aftreden bestuurslid

Het bestuur wil Jeroen Sars en Hans van Loo graag toevoegen aan het huidige bestuur. Berry Engelen is aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich bij het secretariaat melden via secretariaat@vvvd.nl

Bijlagen

De concept notulen van 11 juni 2018 treft u hier aan. Het financieel overzicht is op te vragen bij penningmeester Gerard Stolwijk via g.stolwijk@stolwijkkelderman.nl

Lees verder

Vacature voor een Kwartiermaker in LKKR Doetinchem

4 mei 2019

Binnenstad Bedrijf Doetinchem (BBD)

Naar de toekomst toe is het van belang om de aantrekkelijkheid van de binnenstad van Doetinchem vast te houden. Het belang van de binnenstad wordt ook onderstreept door de huidige coalitieagenda ‘Doetinchem werkt samen aan een duurzame toekomst’, waarin de binnenstad van Doetinchem een centrale plaats heeft. De aantrekkelijkheid van de binnenstad is immers van grote invloed op de verdiencapaciteit en daarmee de continuïteit van de ondernemingen en de verhuurbaarheid van het vastgoed en daarmee op de waardeontwikkeling en het rendement voor de eigenaar. Uiteindelijk draagt een aantrekkelijke binnenstad bij aan het totale woon- en werkklimaat in de gemeente Doetinchem.

In 2019 wordt er een overkoepelend binnenstadbedrijf opgericht (BBD) die verantwoordelijk wordt voor een aantal gezamenlijke taken en met een bestuur bestaand uit een vertegenwoordiging van winkeliers (OVD), horeca (KHD), vastgoed (VBVD), gemeente Doetinchem, culturele organisaties en Sportservice Doetinchem. Het BBD is een organisatie waarin alle relevante stakeholders vertegenwoordigd zijn met voldoende mandaat en een bedrijfsmatige insteek, opdat ieder ook profijt (rendement) behaalt. En tevens waarbij alle partijen mee investeren in tijd, geld en middelen. De culturele organisaties en Sportservice Doetinchem treden op als adviseur van het bestuur zonder stemrecht.

Het binnenstadbedrijf wordt opgezet als stichting met een bestuur en uitvoeringsorganisatie. Het bestuur maakt beleid en houdt toezicht, de uitvoeringsorganisatie realiseert en rapporteert.

TAKEN BBD

De organisatie houdt zich uitsluitend bezig met 4 hoofdtaken:

 • het vermarkten van de binnenstad;
 • het (laten) organiseren van publieksactiviteiten in de binnenstad;
 • het aankleden van en het (laten) creëren van faciliteiten in de binnenstad;
 • het vullen van leegstaande panden en acquireren van nieuwe bedrijven.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

De kwartiermaker is de spil in het web in de binnenstad van Doetinchem. Samen met het bestuur en de partners in het BBD stel je het beleid vast en bepaal je de strategieën voor de binnenstad. Je draagt zorg voor de uitvoering van het beleid, waarbij de positie van de binnenstad van Doetinchem verder moet worden versterkt. Je onderhoud de contacten met de belangrijkste stakeholders en rapporteert aan het dagelijks bestuur. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en stuurt de medewerkers in het BBD aan. Het verbinden van mensen en organisaties is jou op het lijf geschreven.

FUNCTIE-EISEN

 • hbo/wo werk- en denkniveau;
 • geen 9 tot 5 mentaliteit;
 • ervaring in vergelijkbare rol is een pre;
 • ervaring met het werken in een publiek-private omgeving;
 • ervaring met projectmanagement;
 • ervaring met ruimtelijke ontwikkeling, vastgoed en citymarketing is een pre;
 • je bent onafhankelijk en hebt geen zakelijke belangen in Doetinchem.

KWALITEITEN

 • Je bent instaat op strategisch niveau binnen de driehoek gemeente, ondernemers en vastgoed te opereren.
 • Als kwartiermaker ben jij in staat om op bestuurlijk niveau doelen te bepalen en ervoor te zorgen dat deze doelen behaald worden.
 • Je bent politiek sensitief en je weet hoe ondernemers, retail organisaties en de gemeentelijke organisatie werken.
 • Je beschikt over leidinggevende capaciteiten om een team dat werkt aan de binnenstad van Doetinchem aan te kunnen sturen. Je bent een teamplayer, inspirator en een verbinder.
 • Je bent communicatief zeer vaardig (zowel in woord als geschrift) en spreekt de taal van de ondernemers en de vastgoedeigenaren.
 • Je werkt resultaatgericht met oog voor een procesmatige aanpak.

WAT BIEDEN WIJ?

Wij bieden een uitdagende, gevarieerde baan op een toplocatie in de binnenstad van Doetinchem voor 16-uur per week. We bieden een contract aan van 1 augustus tot 31 december 2019, met een marktconforme vergoeding.

INTERESSE?

Stuur dan je motivatiebrief en CV vóór 10 mei 2019 naar peter@retailraadendaad.nl. De 1ste gespreksronde met de kandidaten zal plaatsvinden op donderdag 16 mei tussen 10.00 – 12.00 uur, de 2e gespreksronde zal plaatsvinden op donderdag 23 mei van 10.00 uur tot 11.00 uur. Voor vragen kun je contact opnemen met Peter Brouwer, adviseur BBD, via telefoonnummer 06-51549605

Download de vacature hier: vacature Kwartiermaker

Lees verder

Informatie over de BIZ

25 maart 2019

Geachte vastgoedeigenaar,

Onlangs heeft u de BIZ-aanslag 2019 ontvangen. Bij de aanslag ontving u een brief met beknopte informatie over de bedoeling van de BIZ en verder kunt u alle informatie over de Bedrijven Investeringszone terugvinden in ons Meerjarenplan op onze website, onder www.vvvd.nl/informatie-m-b-t-bedrijven-investerings-zone.

Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken of we samen met gemeente, ondernemers en horeca het Binnenstad Bedrijf Doetinchem kunnen oprichten om samen te werken aan een vitale binnenstad.

BIZ bijdrageplichtigen zijn automatisch gratis lid van de VBVD (Vereniging BIZ-vastgoed Doetinchem), tenzij zij hier uitdrukkelijk bezwaar tegen maken bij het secretariaat van de VVVD. BIZ bijdrageplichtigen hebben inspraak en kunnen toetreden tot bestuur en commissies. Vastgoedeigenaren in de binnenstad die net buiten het BIZ-gebied vallen, zijn voor €200 per jaar lid van de VVVD.

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering voor de VBVD en VVVD zal plaatsvinden op 23 mei a.s. Te zijner tijd wordt u hiervoor uitgenodigd.

Op 29 maart a.s. om 8.00 uur houden wij een ambassadeurssessie in Caffé Chicco, Nieuwstad 61, 7001 AC  Doetinchem. Tijdens deze sessie bespreken onze bestuursleden en ambassadeurs thema’s uit het BIZ-meerjarenplan, zoals Wonen, Leegstand en Ondernemerschap, Vastgoedfonds binnenstad, Bereikbaarheid, Parkeren en Vindbaarheid.

Wilt u zich beschikbaar stellen voor een commissie, bestuur of wilt u deelnemen aan onze ambassadeurssessie? Stuurt u dan een mail aan Baukje Nicolai, secretariaat@vvvd.nl

Hartelijke groet,

Rob Voorhuis

Lees verder

Nieuws van de VVVD

4 februari 2019

Het is alweer even geleden dat vastgoedeigenaren uit de Doetinchemse binnenstad voor een bedrijven investeringszone (BIZ) konden stemmen en een overgrote meerderheid heeft gebruik gemaakt van zijn/haar stemrecht, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank! Tot grote vreugde van onze BIZ-ambassadeurs en ons bestuur heeft de BIZ het gehaald en we staan te trappelen om uitvoering aan ons Meerjarenplan te gaan geven.

Inmiddels heeft de VVVD, in het kader van de oprichting van het Binnenstad Bedrijf Doetinchem (BBD), een aantal meetings gehad met de andere deelnemende partijen in het BBD: de OVD en de gemeente. Tevens is er voor het BBD een onafhankelijk interim voorzitter aangesteld om aan de wensen van de drie partijen te voldoen en de partijen bij elkaar te brengen.

Wij zullen erop toezien dat ons BIZ-Meerjarenplan in het organisatieplan BBD terug te zien is. Zodra we over het organisatieplan BBD beschikken, houden wij een bijeenkomst over dit thema. Vastgoedeigenaren binnen het BIZ-gebied worden daar t.z.t. voor uitgenodigd.

Binnenkort ontvangen vastgoedeigenaren in het afgebakende BIZ-gebied hun aanslag BIZ. De eerste keer wordt de aanslag apart verzonden door de gemeente. De BIZ-opbrengst wordt, na aftrek van perceptiekosten, als subsidie aan de VVVD uitgekeerd om ons Meerjarenplan uit te voeren. Voor meer informatie over de BIZ-aanslag neemt u contact op met de afdeling Belastingen van de gemeente Doetinchem. Voor meer informatie over de BIZ neemt u contact op met het secretariaat van de VVVD.

Lees verder

De VVVD wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2019

21 december 2018

Beste lezer,

 

Aan het eind van het jaar kijken veel mensen achterom: hoe was het jaar, waar hebben we positief verschil kunnen maken, van welke dierbaren hebben we afscheid van moeten nemen?
Nu moet ik u zeggen dat ik graag vooruitkijk en ik gebruik het verleden liefst om van te leren. In dat verband zeg ik wel eens gekscherend: “In 73 jaar ben ik maar 500 meter opgeschoten” en daar hoort de volgende uitleg bij: als je geboren bent in 1945 aan de Keppelseweg in Doetinchem en nu woont aan de Edo Bergsmastraat in Doetinchem, dan is dat hemelsbreed, een afstand van slechts 500 meter.

Van de vele plaatsen die ik in de wereld heb bezocht, is Doetinchem voor mij toch de belangrijkste, vooral ook omdat je in Doetinchem, met gelijkgestemden mooie resultaten kunt behalen. Uitstekend voorbeeld hiervan is de campagne voor de invoering van de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) voor onze pandeigenaren in de binnenstad. Na uitgebreide voorbereidingen hebben wij, bestuur en ambassadeurs van de VVVD, maar liefst 220 vastgoedeigenaren in de binnenstad van Doetinchem praktisch allemaal leren kennen! Dat kennismaken heeft, naast het welzijn van wat ik graag noem ‘het binnenstad-huis Doetinchem’, ook een enorm positief effect op de toekomstige samenwerking tussen de drie bewoners:

 • De ondernemers (de voorkant van het huis);
 • De pandeigenaren (de achterkant van het huis) en
 • Het overkoepelende dak, de gemeente Doetinchem.

In 2019 gaan we vol aan de slag om ‘het binnenstad-huis Doetinchem’ er tiptop bij te zetten en werken we samen met de gemeente Doetinchem en de Ondernemersvereniging verder aan de oprichting van het Binnenstad Bedrijf Doetinchem. In onze nieuwsbrief van januari vertel ik u meer hierover.

Namens het bestuur van de Vereniging Van Vastgoedeigenaren Doetinchem wens ik u fijne feestdagen en vooral een gezond 2019!

 

Hartelijke groeten,
Rob Voorhuis

Lees verder

BIZ-vastgoed een feit voor binnenstad Doetinchem

27 november 2018

De bedrijveninvesteringszone (BIZ) Doetinchem gaat door. Dinsdag 27 november 2018 heeft de stemcommissie onder toeziend oog van notaris Raedeman van Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen de uitslag van de draagvlakmeting vastgesteld. Voorzitter van de stemcommissie Bart Teunissen deelde om 17.00 uur de uitslag mee aan de aanwezigen in het werkcafé van het gemeentehuis.

Er zijn 332 stemmen uitgebracht door de in totaal 488 bijdrageplichtigen. Hiervan zijn 15 stemmen ongeldig verklaard. Dit betekent dat 317 stemmen meetellen voor de stemming, 65 procent heeft gestemd. Hiermee voldoet de stemming aan de eerste wettelijke eis, namelijk dat minimaal de helft van de bijdrageplichtigen een stem moet uitbrengen. De tweede eis is dat tweederde van de stemmers voorstander moet zijn van de BIZ. Ook aan deze eis is voldaan, aangezien 72 procent heeft voorgestemd en 28 procent heeft tegengestemd. Aan de derde eis, de WOZ-waarde van de voorstemmers moet hoger zijn dan de WOZ-waarde van de tegenstemmers is eveneens voldaan. Uit de stemming blijkt dat de voorstanders afgerond een WOZ-waarde van104 miljoen euro vertegenwoordigen terwijl de tegenstanders een WOZ-waarde van afgerond 28 miljoen vertegenwoordigen. De positieve uitslag betekent dat de BIZ per 1 januari 2019 van start gaat.

“Ik ben erg blij en trots op ons team van BIZ-ambassadeurs. Bestuur en ambassadeurs leverden kunde, kennis en kwaliteit, maar bovenal een tomeloze inzet om alle vastgoedeigenaren in de binnenstad zo goed mogelijk te informeren over de BIZ. Hierdoor konden alle stemgerechtigden een weloverwogen keuze maken”, aldus voorzitter Rob Voorhuis.

Lees verder

Laat uw stem niet verloren gaan!

21 november 2018

Vastgoedeigenaren in de binnenstad van Doetinchem hebben nog 3 dagen de tijd om te stemmen voor de BIZ-vastgoed.

Op 22 november a.s. van 10.00 – 11.00 uur is er nog een inloop voor vastgoedeigenaren die nog vragen hebben over de BIZ in Caffè Chicco, Nieuwstad 61, 7001 AC Doetinchem. Heeft u nog vragen maar bent u niet in de gelegenheid om naar de inloop te komen neemt u dan telefonisch contact met ons op:

Rob Voorhuis  06-53138055
Baukje Nicolai  06-13701217
Wil Klaasen  06-53181307

Lees verder

15 november 2018

Meneer Gerritsen vulde onlangs zijn stembiljet in voor de draagvlakmeting van de BIZ-vastgoed. Hij complimenteerde iedereen die zich hiervoor inzet.

Hartelijk dank meneer Gerritsen!

 

Stemmen kan nog tot en met 24 november a.s.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op:

Rob Voorhuis   06-5318055   rob@voorhuis.nl

Baukje Nicolai   06-13701217   secretariaat@vvvd.nl

Wil Klaasen   06-53181307   wilklaasenmode@hotmail.com

Lees verder

Promotievideo BIZ-campagne

8 november 2018

Via deze link kunt u onze promotievideo bekijken op Youtube.

Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt: Wethouder mevrouw Ingrid Lambregts, Gabi Hunter (voorzitter OVD), Rob Voorhuis (voorzitter VVVD), Saskia Bruil (bestuurslid VVVD), Wil Klaasen (bestuurslid VVVD), Hans Blom (ambassadeur BIZ) en Jeroen Sars (ambassadeur BIZ).

Lees verder

Vastgoedeigenaren Doetinchem starten stemming voor draagvlakmeting BIZ

Doetinchem – Samenwerken aan een vitale binnenstad, dat wil de Vereniging Van Vastgoedeigenaren (VVVD) met de Ondernemersvereniging en de gemeente Doetinchem in het nog op te richten Binnenstad Bedrijf gaan bewerkstelligen. Hiervoor is in maart 2018 een intentieverklaring getekend door alle deelnemende partijen. Het Binnenstad Bedrijf, waarin gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren elk jaarlijks €140.000 moeten gaan inbrengen, zal in de toekomst betrokken worden bij alle ontwikkelingen in de binnenstad. Via de BIZ-vastgoed wil de VVVD het mogelijk maken om de belangen van vastgoedeigenaren in het bedrijf en de binnenstad te behartigen. Met de Bedrijven Investerings Zone gaan alle vastgoedeigenaren van niet woningen in de binnenstad van Doetinchem bijdragen aan de economische ontwikkeling en aantrekkelijkheid van de binnenstad. Deze is immers van grote invloed op de verhuurbaarheid van het vastgoed en daarmee op de waardeontwikkeling en het rendement voor de eigenaar. Als de stemming positief uitvalt wordt de BIZ op 1 januari 2019 geïntroduceerd voor een periode van vijf jaar.

Er komt alleen een BIZ-vastgoed als er voldoende draagvlak is. Op 5 november 2018 start de draagvlakmeting. Alle vastgoedeigenaren die binnen het BIZ-gebied vallen kunnen hun stem uitbrengen. De betreffende vastgoedeigenaren ontvangen per WOZ-object een stembiljet. Een notaris controleert of alles volgens de regels verloopt. De VVVD zet speciale ambassadeurs in om vastgoedeigenaren te informeren over het belang van een BIZ. ”Het is namelijk van groot belang dat we gaan samenwerken. De ondernemers en de gemeente doen dit al. Laten we onze verantwoording nemen en ons gezamenlijk inzetten voor een vitale binnenstad”, aldus VVVD-voorzitter Rob Voorhuis. Vastgoedeigenaren hebben onlangs hun stembiljet in het BIZ-informatiepakket ontvangen.

In het Meerjarenplan, dat de VVVD voor de BIZ heeft opgesteld, staan onder andere de volgende actiepunten: bestrijden van de leegstand via actieve acquisitie, ondersteunen en stimuleren van startende ondernemers, opzetten van een stimuleringsregeling voor het realiseren van een compact centrum, stimuleren van wonen in de binnenstad, verbeteren van de bereikbaarheid en het parkeren, stimuleren van duurzaam vastgoed en duurzaam ondernemen en het opzetten van een pandenbank. Het Meerjarenplan en een overzicht met de meest gestelde vragen en antwoorden vindt u op de website van de Vereniging van Vastgoedeigenaren Doetinchem www.vvvd.nl Voor de beantwoording van vragen over de BIZ kunnen vastgoedeigenaren zich wenden tot Rob Voorhuis, Baukje Nicolai, Wil Klaasen en/of Peter Brouwer via secretariaat@vvvd.nl

Op 13 november a.s. houdt de VVVD een speciale informatiebijeenkomst over dit onderwerp bij de Gruitpoort (Hofstraat 2, 7001 CD Doetinchem). Deze informatiebijeenkomst is toegankelijk voor vastgoedeigenaren en hun belangenbehartigers en start om 20.30 uur (inloop vanaf 20.00 uur). Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid om vragen te stellen, is ook de notaris aanwezig en kan er gestemd worden.

(Bron Doetinchems Vizier 6-11-2018)

Lees verder

19 oktober 2018

Gisteren zijn we gestart met de filmopnames van onze promotiefilm voor de BIZ-campagne. Terwijl de filmers alle apparatuur aan het opstellen waren, kon Rob Voorhuis ons meerjarenplan aan wethouder Lambregts overhandigen.

Een mooi moment!

Voorzitter Rob Voorhuis overhandigt het BIZ-meerjarenplan aan wethouder Ingrid Lambregts

Lees verder

11 september 2018

Vandaag is de VBVD, de Vereniging BIZ-Vastgoed Doetinchem, opgericht bij van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen. Penningmeester Gerard Stolwijk en voorzitter Rob Voorhuis hebben om 9.00 uur hun handtekening onder de oprichtingsakte geplaatst. De vereniging heeft tot doel om een Bedrijven Investeringszone op te richten, waarin de collectieve ambities van de vastgoedeigenaren in de binnenstad door middel van (een) businessplan(nen) tot uitvoering gebracht kunnen worden.

Lees verder

Nieuwsbrief VVVD 7 september

10 september 2018

Onze nieuwsbrief van 7 september 2018 kunt u hier lezen. Met onderwerpen: Voortgang BIZ-vastgoed, agenda en ondersteuning ondernemerschap door trainingen voor retailers.

Lees verder

Onderzoeksrapporten Locatus en Moventum 2018

31 augustus 2018

De uitkomsten van het onderzoek van Locatus (bezoekersaantallen) en Moventem (waardering binnenstad) zijn hier beschikbaar voor leden.

Lees verder

Metamorfose Terborgseweg 3 september 2018 – eind juni 2019

25 augustus 2018

Binnenkort ondergaat de Terborgseweg een metamorfose: er komt meer groen, ruimte voor langzaam verkeer en een aantrekkelijke looproute van het station naar het centrum. Aannemer Dusseldorp Infra start op 3 september 2018 met de werkzaamheden. Winkels, aanwonenden en markt blijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar. Klik hier voor meer informatie.

Lees verder

Nieuws: Stemmen over heffing eigenaren vastgoed in centrum Doetinchem

20 juni 2018

Na onze informatiebijeenkomst van 11 juni j.l. over de mogelijkheden van een BIZ en de bijbehorende informatie die wij onlangs hierover naar vastgoedeigenaren met eigendom in de binnenstad van Doetinchem hebben gestuurd schrijft de Gelderlander vandaag dit.

Meer informatie over een mogelijke BIZ voor Doetinchem vindt u hier. Voor vragen en/of opmerkingen neemt u contact op met het secretariaat van de VVVD via secretariaat@vvvd.nl.

Lees verder

Fleurige hanging baskets

13 juni 2018

Twee jaar geleden, onder het genot van een lekker bakje koffie, bedachten een ondernemer en een vastgoedeigenaar dat het heel mooi zou zijn als er meer bloemen in hun straat zouden komen. Met dit idee hebben zij aangeklopt bij de gemeente Doetinchem, de groenwerkgroep van het Stadslab en de Vereniging Van Vastgoedeigenaren. Door alle partijen werd dit initiatief gesteund, mits er draagvlak en een bijdrage zou zijn van de verschillende partijen. Het verhaal ging rollen en er werden voldoende eigenaren en ondernemers gevonden die enthousiast werden over dit initiatief. De Heezenstraatjes en Nieuwstad worden nu voor het tweede jaar opgefleurd door hanging baskets.
Vanuit de Burgemeester van Nispenstraat kwam de vraag om de baskets ook daar op te hangen. Ook daar werd voldoende draagvlak gevonden en zijn afgelopen week de baskets opgehangen.
De hanging baskets dragen bij aan een positieve beleving van Doetinchem centrum als aantrekkelijke plek om te verblijven, te winkelen en te ondernemen. Door initiatief, enthousiasme èn samenwerking kan een kop koffie resulteren in een straat vol bloemen. Compliment voor de pandeigenaren, de ondernemers, Gemeente Doetinchem, Stadslab en de VVVD, die dit samen mogelijk gemaakt hebben.

Lees verder

11 juni a.s. Informatiebijeenkomst Bedrijven Investeringszone

3 juni 2018

Geachte heer/mevrouw,
Door veranderingen in onze tijdsbesteding, vergrijzing, de toename van eenpersoonshuishoudens en door de groei van online winkelen staan binnensteden onder druk. Ook in Doetinchem merken we de invloed van deze veranderingen. Om de positie van de binnenstad van Doetinchem binnen de gemeente en de regio, nu en in de toekomst, te versterken zijn investeringen nodig. Stilstand is achteruitgang en dat raakt uiteindelijk ook ons vastgoedeigenaren.
Ondernemers en gemeente hebben onlangs een intentieverklaring getekend om zich dit jaar te gaan organiseren in het Binnenstad Bedrijf. Op deze manier gaan zij gezamenlijk investeren in de binnenstad van Doetinchem. Dit is het moment voor ons als vastgoedeigenaren om zowel bestuurlijk als financieel in te stappen in dit Binnenstad Bedrijf en gezamenlijk met ondernemers en gemeente ons in te zetten voor de toekomst van onze binnenstad. Een sterke binnenstadsorganisatie is cruciaal en van grote invloed op de waardeontwikkeling en verhuurbaarheid van uw vastgoed.

De Vereniging Van Vastgoedeigenaren Doetinchem onderzoekt graag met u de mogelijkheden om een Bedrijven Investeringszone (BIZ) in te stellen voor de vastgoedeigenaren met eigendom in de binnenstad van Doetinchem. Via deze BIZ kan de vastgoedsector als volwaardige partij participeren in het Binnenstad Bedrijf Doetinchem.

Wat betekent een Bedrijven Investeringszone?
Een Bedrijven Investeringszone voor vastgoedeigenaren maakt het mogelijk dat alle vastgoedeigenaren, met eigendom in het winkelgebied van de binnenstad van Doetinchem, structureel mee investeren in projecten, die ten goede komen aan het economisch functioneren van onze binnenstad. Voor het opstarten van een BIZ voor vastgoedeigenaren is een breed draagvlak nodig. Het voordeel van een BIZ is dat alle betreffende vastgoedeigenaren evenredig, naar WOZ-waarde van het pand, worden belast en we voor de komende 5 jaar verzekerd zijn van inkomsten om in onze binnenstad te investeren. De BIZ is van en voor u als vastgoedeigenaren!

Informatiebijeenkomst
Tijdens een informatiebijeenkomst op maandag 11 juni a.s. worden de mogelijkheden en de voordelen van een BIZ toegelicht en heeft u ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen. U bent van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Wat: Informatiebijeenkomst BIZ Vastgoedeigenaren
Wanneer: Maandag 11 juni 2018
Locatie: Bijzonder restaurant het Borghuis, Burgemeester Van Nispenstraat 4, 7001 BS Doetinchem
Tijd: 19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Parkeren: Er zijn ruime parkeermogelijkheden in de nabijgelegen Catharinagarage, Amphiongarage en in de Mediamarktgarage.

Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst doet u door een e-mail met uw gegevens te sturen aan het secretariaat van de VVVD via secretariaat@vvvd.nl.
Wilt u bij uw aanmelding ook aangeven met hoeveel personen u aanwezig zult zijn?
Wij hopen u op deze informatieavond over de toekomst van onze binnenstad te mogen begroeten. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat het rendement op ons vastgoed op peil blijft. Hiervoor moeten wij met een sterk collectief onze verantwoordelijkheid nemen en samen met ondernemers en de gemeente de schouders zetten onder de binnenstad van Doetinchem.

Met vriendelijke groet,
Rob Voorhuis, voorzitter VVVD

Lees verder

Nieuwsbrief mei 2018 is uit!

4 mei 2018

De nieuwsbrief mei 2018 lees je hier.

Lees verder

Vier ton voor vergroening stad Doetinchem

17 april 2018

Nieuwsitem regio 8

Lees verder

Binnenstadsbedrijf moet meer volk naar centrum Doetinchem trekken

6 maart 2018

Artikel De Gelderlander 

 

Lees verder

Bijzondere verlichting Boliestraat

7 februari 2018

Nieuwsitem regio 8

Lees verder

Nieuw Bedrijf Binnenstad 2.0 op stapel

26 januari 2018

Artikel Stad Doetinchem

Lees verder

Doetinchem op weg naar gastvrij centrum

8 januari 2018

Nieuwsdossier 2017-2018 | regio8

Lees verder

Nieuwsbrief november is uit!

15 november 2017

De nieuwsbrief voor november lees je hier.

Lees verder

Nieuwe downloads beschikbaar voor leden

12 oktober 2017

Nieuw:

 • Woningmarktmonitor 2017 Achterhoek
 • Regiobarometer 2017 Achterhoek

 

 

Lees verder

Verslag van de bijeenkomst van 6 juli j.l.

24 juli 2017

Het verslag van de bijeenkomst van 6 juli j.l. vindt u hier. We komen graag na de zomervakantie met u bij elkaar om opvolging te geven en resultaten te delen.

Lees verder

Bijeenkomst 6 juli j.l.

8 juli 2017

Na een goed bezochte bijeenkomst van 6 juli j.l. krijgt u het verslag zo spoedig mogelijk via onze nieuwsbrief toegestuurd.

Ontvangt u nog geen nieuwsbrief van ons? Meldt u zich dan nu aan op secretariaat@vvvd.nl.

Lees verder

Bijeenkomst vastgoedeigenaren op 6 juli a.s.

21 juni 2017

Na de bijeenkomst van 29 mei j.l. heeft het bestuur van de VVVD niet stil gezeten. We hebben de ideeën die op deze bijeenkomst naar voren kwamen verder op papier gezet en zijn tijdens een werksessie met enkele leden en niet-leden op 14 juni j.l. tot de conclusie gekomen, dat er zowel kansen op het vlak van projecten als op het vlak van lobby naar de gemeente toe liggen.

Op 6 juli a.s. komen wij van 19.00-21.30 uur in de Gruitpoort te Doetinchem (tegenover schouwburg Amphion) bij elkaar om samen met u deze ideeën vorm te gaan geven. Hoe gaan we nou daadwerkelijk voor elkaar krijgen dat het niet bij een wensenlijst blijft, maar dat er beweging komt? Dat onze projecten in een werkbaar actieplan komen?

Het is tijd voor actie vanuit de vastgoedeigenaren; wij hechten zeer aan uw mening, dit is UW kans om in te spreken!

Met dit actieplan gaan wij namelijk naar de gemeente toe. Laten wij ons samen sterk maken voor verandering! Voor een stem vanuit de vastgoedeigenaren richting de gemeente, maar ook voor het samen aanpakken van de leegstand.
Wij hopen u te mogen begroeten op 6 juli a.s. van 19.00-21.30 uur in zaal 2.5 van de Gruitpoort, Hofstraat 2, 7001 CD Doetinchem.

Hartelijke groet,
Bestuur VVVD

Lees verder

Nieuwsbrief Doetinchem verdient een bruisende, gastvrije binnenstad!

8 juni 2017

Vandaag is onze nieuwsbrief verstuurd, met daarin een terugblik op de bijeenkomst van 29 mei j.l. en een korte enquête om uw wensen als vastgoedeigenaar kenbaar te kunnen maken.

Zijn uw contactgegevens bij ons bekend maar heeft u geen nieuwsbrief ontvangen? Mogelijk is onze nieuwsbrief in uw spambox terecht gekomen?

Wilt u zich voor onze nieuwsbrief inschrijven? Laat het ons dan weten.

Lees verder