Extreme Sports Logo
Actueel2022-03-29T12:00:33+00:00

Vereniging van
Vastgoedeigenaren
Doetinchem

Nieuws

Actueel

SAVE THE DATE: Presentatie Binnenstadvisie 2035 én ALV

Beste leden en vastgoedeigenaar,

Het bestuur van de Vereniging van Vastgoedeigenaren Doetinchem wil je graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 25 maart a.s. van 19.30 – 22.00 uur.

Naast de agenda van de Ledenvergaderingen, willen we aansluitend het stedenbouwkundig plan Binnenstad visie 2035 van de gemeente Doetinchem presenteren. De ondernemers én de vastgoedeigenaren hebben samen input geleverd voor deze visie. Wij willen graag de Binnenstadvisie 2035 met jullie delen en stellen het erg op prijs dat je aanwezig bent en je stem laat horen! Meer informatie over de Algemene Ledenvergadering volgt, maar noteer reeds de datum maandag 25 maart vanaf 19.30 uur in de Steck aan de Raadhuisstraat.
Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,
Gerard Stolwijk
voorzitter VVVD / VBVD

1 februari 2024|

Nieuwsbrief december 2023

De nieuwsbrief van december 2023 leest u hier met o.a.  een terugblik én vooruitblik van de voorzitter Gerard Stolwijk.

21 december 2023|

Succesvolle afronding draagvlakmeting BIZ

De Vereniging Bedrijveninvesteringszone van Doetinchem (VBVD) is zeer verheugd dat de recente draagvlakmeting onder lokale vastgoedeigenaren succesvol is afgerond. De resultaten tonen een aanzienlijke steun voor het continueren van de BIZ Doetinchem. Met deze uitslag is ook de voortzetting van de samenwerking met de gemeente, de ondernemers en vastgoedeigenaren in het Binnenstadbedrijf Doetinchem gewaarborgd.

Met een overweldigende meerderheid van stemmen (opkomst 78 %, waarvan 71 % ja stemmers ) hebben de vastgoedeigenaren op 28 november hun steun uitgesproken voor de BIZ Doetinchem én het voortzetten van de samenwerking in het Binnenstadbedrijf Doetinchem voor de periode 2024-2028.  De totale WOZ waarde van voorstemmers overtrof ruim de WOZ-waarde van de tegenstemmers.  Hiermee is voldaan aan de formele vereisten uit de wet om de BIZ-Belasting in te voeren.

De VBVD wil haar waardering uitspreken richting alle vastgoedeigenaren die hun stem hebben uitgebracht en dus hebben deelgenomen aan de draagvlakmeting. De resultaten zijn niet alleen een erkenning van het werk dat tot nu toe is verzet door de VBVD én het Binnenstadbedrijf Doetinchem, maar dienen ook als een krachtige stimulans om de inspanningen te intensiveren en de doelen van de VBVD én de BBD te contineren.

Vereniging Vastgoedeigenaren van Doetinchem (VVVD) is de belangenbehartiger van de vastgoedeigenaren. Voorzitter van VVVD Gerard Stolwijk vertelt hierover: “De VVVD wil een actieve en financiële bijdrage blijven leveren aan de uitdagingen en ontwikkeling van de binnenstad. Door samen te werken in Binnenstad Bedrijf Doetinchem (BBD) en gezamenlijk te investeren kunnen we het rendement op vastgoed en de verdiencapaciteit van de winkels en de horeca op peil houden in onze binnenstad.”

28 november 2023|

Nieuwsbrief oktober 2023

De nieuwsbrief van oktober 2023 leest u hier met o.a. aankondiging BIZ draagvlakmeting van 6  t/m 24 november en de concept notulen van de  Algemene ledenvergadering d.d. 2 oktober.

 

27 oktober 2023|

BIZ brochure 2024 – 2028 én BIZ promotie film

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVVD op 2 oktober jl. hebben wij de aanwezigen geïnformeerd over het  continueren van de BIZ 2024 – 2028.  Klik hier voor het complete BIZ meer jaren plan Doetinchem 2024 – 2028.
De VVVD wil doorwerken aan een vitale binnenstad van Doetinchem en we stemmen toch samen vóór verlenging van de BIZ vastgoed? Hier tref je de brochure aan met een toelichting en verloop van de BIZ procedure. Van 6 t/m 24 november zal de draagvlakmeeting voor het continueren  van BIZ Doetinchem 2024 – 2028 plaatsvinden. De ambassadeurs en de bestuurders van de VVVD gaan zoveel mogelijk je bezoeken om zo ook alle vragen te beantwoorden. Het stembiljet kan je in een gesloten envelop retourneren naar de gemeente, afgeven bij het gemeentehuis of mailen.

Er is een promotie film gemaakt om het belang van de BIZ nogmaals te benadrukken door verschillende vastgoedeigenaren; Klik hier voor de promo film.

13 oktober 2023|

Visie ‘Doetinchem, het bruisende groene hart in de Achterhoek’ aangeboden aan de gD

Afgelopen maanden hebben bestuurders van  alle belangenverenigingen van de binnenstad (Koninklijke Horeca afd. Doetinchem, Ondernemersvereniging Doetinchem en de Vereniging van Vastgoedeigenaren van Doetinchem) gewerkt aan een gezamenlijke visie: Doetinchem, het bruisende groene hart van de Achterhoek. Met dit document willen wij toelichten hoe we de leefbaarheid kunnen versterken met als doel: een bruisende binnenstad,
Woensdag 27 september hebben we deze visie aangeboden aan wethouder van de binnenstad Robbert Hummelink en Niels Springeling (strategisch adviseur van de gD). Wij willen de visie graag delen met onze achterban, dus hierbij treft u  de link aan: Doetinchem, het bruisende groene hart van de Achterhoek .

28 september 2023|

Uitnodiging ALV en continueren BIZ 2024 – 2028

Geachte leden van VVVD en VBVD,

Het VVVD bestuur nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering op maandag 2 oktober van 19.30 – 21.30 uur bij de Steck aan de Raadhuisstraat  25 te Doetinchem.
Naast de ALV, willen wij u graag informeren over het continueren van de BIZ 2024 – 2028.  Van 6 t/m 24 november zal de draagvlakmeeting voor het continueren  van BIZ Doetinchem 2024 – 2028 plaatsvinden.  In de ALV besteden wij hier uiteraard aandacht aan. Het bestuur stelt uw aanwezigheid op deze “bijzondere” ALV dan ook zeer op prijs.

Agenda
1. Welkom
– ingekomen stukken en mededelingen
2.  Goedkeuren concept notulen ALV VBVD – VVVD 11 april 2022
3.  Financieel verslag 2022 en begroting 2023
– goedkeuren financieel verslag 2022
– goedkeuren begroting 2023
4. Voorstellen Henk-Jan Tannemaat, directeur Binnenstadbedrijf Doetinchem
5. Peter Brouwer – Retail raad en daad
– Informeren BIZ (Bedrijven Investeringszone) algemeen
6. Mischa de Gier – BRDG advies
– presentatie BIZ plan 2024 – 2028 Doetinchem
Korte pauze van 15 minuten
7. Interview met aantal betrokken vastgoedeigenaren door BBD vastgoed coördinator  Marini ten Brinke over de ontwikkelingen in de binnenstad van Doetinchem
8. Rondvraag
9. Sluiting en aansluitend een borrel met een hapje & drankje tot 21.30 uur

Aanmelden
Voor de ALV kunt u zich tot 30 september aanmelden via het secretariaat. Bent u verhinderd, dan stellen wij een afmelding ook op prijs.
De ALV is toegankelijk voor alle leden VVVD en VBVD, ook die enkele leden buiten het BIZ gebied.

Bijlagen
De concept notulen van 11 april 2022 treft u hier aan.
Het financieel overzicht is op te vragen bij penningmeester Gerard Stolwijk.
BIZ plan 2024 – 2028

met vriendelijke groet,
Bestuur VVVD & VBVD

25 september 2023|

In memorial erelid Rob Voorhuis


Afgelopen 11 juli is Rob Voorhuis overleden op de leeftijd van 78 jaar.

Rob is één van de oprichters in 2013 van de Vereniging van Vastgoedeigenaren Doetinchem. Vanaf de aanvang is Rob actief als bestuurder en vanaf april 2016 tot en met november 2021 is Rob voorzitter van de vereniging geweest. Vanwege gezondheidsredenen treedt Rob in november 2021 terug uit het bestuur. In de algemene ledenvergadering van 11 april 2022 is Rob benoemd als erelid van onze vereniging. Rob is de grote aanjager geweest om de vastgoedeigenaren samen te brengen met als doel om de belangenbehartiging van de vastgoedeigenaren vorm te geven en op deze wijze een bijdrage te leveren om de binnenstad van Doetinchem op de kaart te zetten. Tot op het laatst was Rob betrokken bij wat er in onze vereniging én in de stad Doetinchem gebeurde.

Rob heeft veel voor de stad Doetinchem betekend. Dit hebben we getracht zichtbaar te maken in de tekst die bij het erelidmaatschap van Rob hoort. Deze tekst luidt als volgt:

Betrokkenheid kent vele gezichten. Rob is als geen ander al vele jaren betrokken bij wat er in de binnenstad van Doetinchem gebeurt. Als ondernemer, als lid van de OFD, als gangmaker voor Het Oude Postkantoor, als bestuurder van Het Borghuis, als verhuurder, als initiatiefnemer, oprichter en bestuurder van de Vereniging van Vastgoedeigenaren van Doetinchem. Rob gaf dit inhoud door mensen te verbinden, nieuwe wegen te bewandelen, mogelijkheden te zoeken met als doel ’n bruisende binnenstad voor bewoners, ondernemers en vastgoed eigenaren:

“Doetinchem als hoofdstad van de Achterhoek!”

 

Wij hebben onze condoleances overgebracht aan de naaste familie.

2 augustus 2023|

Bijeenkomst ‘Achterhoek onderneemt duurzaam’ voor vastgoedeigenaren

Donderdag 13 april jl. heeft Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) een bijeenkomst georganiseerd voor vastgoedeigenaren over energie- en toekomstwaarde van vastgoed.

Hier treft u het verslag aan van het overleg met informatie/links over de belangrijkste financiële regelingen en verantwoordelijkheden  voor het verduurzamen van de panden.

11 mei 2023|

Continueren BIZ Doetinchem

De Vereniging van Vastgoedeigenaren Doetinchem (VVVD) werkt sinds 2019 met een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) voor eigenaren in de binnenstad. Hiermee participeert de VVVD in het Binnenstadbedrijf Doetinchem.
Van rechtswege kent de BIZ een looptijd van ten hoogste 5 jaren. Voor de VVVD betekent dit dat de huidige BIZ-periode afloopt op 1 januari 2024. De VVVD heeft de ambitie de BIZ te verlengen vanaf 2024 t/m 2028.

Afgelopen week was de eerste oriënterende bijeenkomst van het VVVD bestuur en de ambassadeurs van de VVVD onder leiding van Peter Brouwer (Retail raad en daad) en Mischa de Gier (BRDG Advies). Peter en Mischa gaan het traject ‘Continueren BIZ Doetinchem’ begeleiden door een nieuw meer jarenplan op te stellen en de BIZ eind november 2023 hopelijk positief af te sluiten richting een verlening vanaf 1 januari 2024. Op 15 mei krijgen we de eerste resultaten teruggekoppeld. Indien u geïnteresseerd bent om hierin te participeren neem dan contact op met een van de bestuursleden. In de komende maanden houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Het VVVD bestuur en de ambassadeurs worden hierbij ondersteund door de vastgoed coördinator van de BBD Marini ten Brinke. Voor vragen kan je contact opnemen met het secretariaat@vvvd.nl.

11 mei 2023|
Ga naar de bovenkant