Vereniging BIZ
Vastgoed
Doetinchem

Informatie

BIZ

Om stilstand te voorkomen en de belangen van de vastgoedpartijen te vertegenwoordigen binnen het Binnenstadbedrijf Doetinchem heeft de VVVD (Vereniging van Vastgoedeigenaren Doetinchem) in 2018 het initiatief genomen voor de oprichting van een Bedrijven investeringszone (BIZ). Met de wet op de BIZ wordt samenwerking en collectieve investering in de binnenstad voor 5 jaar mogelijk gemaakt. Door middel van een BIZ gaan alle vastgoedeigenaren in de binnenstad (eigendom van niet-woningen) mee investeren in concrete projecten die ten goede komen aan het economisch functioneren van de binnenstad. De BIZ is dus een instrument van, voor en door vastgoedeigenaren, waar u uiteindelijk de vruchten van plukt. Het BIZ-gebied is een afgebakend en aangesloten gebied in de binnenstad van Doetinchem, waarbinnen alle vastgoedeigenaren van niet-woningen gezamenlijk gaan investeren.

De BIZ (Bedrijven investeringszone) wordt geheven door de gemeente Doetinchem en na aftrek van inningskosten beheert de VBVD (Vereniging BIZ Vastgoed Doetinchem) de gelden.

BIZ 2024 – 2028 wordt gecontinueerd

Een bruisende en florerende binnenstad van Doetinchem met een goed imago, veel bezoekers, weinig leegstand en goede waardeontwikkeling: dat is wat de Vereniging van Vastgoedeigenaren Doetinchem (VVVD) vijf jaar geleden voor ogen had bij de introductie van de BIZ 2019-2023 voor eigenaren in de binnenstad van Doetinchem. We denken dat de afgelopen vijf jaar hebben bewezen dat de BIZ en samenwerking binnen BBD hebben bijgedragen aan die missie.
Samenwerken is daarbij cruciaal: als individuele vastgoedeigenaar heb je immers maar beperkte invloed op de ontwikkeling van de stad. Samen bereik je meer: door als eigenaren de handen ineen te slaan, doelen te stellen, budget bijeen te brengen, belangen te behartigen en de handen uit de mouwen te steken komen we allemaal verder.
Van rechtswege eindigt op 31 december 2023 de huidige BIZ periode. In november 2023 heeft de draagvlakmeeting plaats gevonden onder de vastgoedeigenaren en is succesvol afgerond. Met een overweldigende meerderheid van stemmen (opkomst 78 %, waarvan 71 % ja stemmers ) hebben de vastgoedeigenaren op 28 november 2023 hun steun opnieuw uitgesproken voor de BIZ Doetinchem én het voortzetten van de samenwerking in het Binnenstadbedrijf Doetinchem voor de periode 2024-2028.

Missie

“Het vergroten van de economische vitaliteit en de aantrekkingskracht van de binnenstad van Doetinchem voor de inwoners, de regionale consument en het Duitse achterland, door middel van een sterke, structurele samenwerking tussen vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente in het Binnenstad Bedrijf. Met als doel dat onze binnenstad bruist, een aantrekkelijk woon- en werkgebied vormt en dat consumenten er graag komen, verblijven en besteden. Dit heeft een positieve invloed op de waardeontwikkeling, het vastgoedrendement en de verhuurbaarheid van het vastgoed.”

Visie

Voor het vergroten van de vitaliteit en aantrekkelijkheid van de binnenstad van Doetinchem is het nodig om samen te werken en krachten te bundelen. Een goede samenwerking tussen vastgoedeigenaren, gemeente en ondernemers is daarbij essentieel. Wij willen de samenwerking tussen vastgoedeigenaren ondersteunen en stimuleren, meedenken en kennisdelen. Voor het bestrijden van leegstand is het nodig om te werken aan het realiseren van een compact centrum, het aantrekken van ondernemers richting de binnenstad en het ondersteunen en stimuleren van startende ondernemers. Voor de vitaliteit van de binnenstad moet er ingespeeld worden op de kansen en mogelijkheden. Het is belangrijk om de flexibiliteit te vergroten. Dat kan door het belang van functiediversiteit te behartigen.

Het centrum bestaat uit meerdere deelgebieden. Daar liggen kansen. Door het uitwerken van gebiedsvisies samen met alle betrokken partijen kunnen keuzes gemaakt worden die het centrum en de deelgebieden sterker maken. Daarmee stimuleer je samenwerking en positieve ontwikkelingen per gebied en kan je gericht ondernemers aantrekken waarvoor je een aantrekkelijke omgeving en ontwikkeling biedt. Daarnaast moeten straat en deelgebied- gebonden initiatieven gestimuleerd worden en in de lijn van de gebiedsvisie liggen. Voor de vitaliteit is het nodig om ontwikkelingen te stimuleren en verbetering te realiseren voor bereikbaarheid, aankleding van de winkelstraten, vergroening en duurzaamheid. Om deze thema’s te ondersteunen is samenwerking en kennisdeling een belangrijke basis.

Doelstellingen

Om de ambitie te bereiken wordt er vanuit de vastgoedeigenaren ingezet op de volgende doelstellingen:

  • Gezamenlijk invloed uitoefen op de ontwikkeling van de binnenstad en het behartigen vande belangen van vastgoedeigenaren binnen het Binnenstadbedrijf en de gemeente
  • Het bestrijden van leegstand door ondernemerschap te stimuleren
  • Investeren in een compacte binnenstad
  • Het vergroten van de functie diversiteit in de binnenstad, waarbij aandacht is voor de verblijfsfunctie en de woonfunctie
  • Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeergelegenheden en vindbaarheid van de binnenstad
    Het vergroten van de duurzaamheid van de binnenstad
  • Het versterken van de lokale en regionale positie van de binnenstad, voor bezoekers en ondernemers
BIZ-plan 2024 – 2028

Meerjarenplan BIZ Doetinchem 2024 – 2028

BIZ resultaten t/m 2022 & vooruitblik 2023 staat hier vermeld.

Plan 2022 BIZ

Plan 2022 BIZ vastgoed staat hier vermeld.

Plan 2021 BIZ

Plan 2021 BIZ vastgoed staat hier vermeld.

Plan 2020 BIZ

Plan 2020 BIZ vastgoed staat hier vermeld.

BIZ-plan 2019 – 2023

In 2019 is de BIZ ingevoerd door de gemeente Doetinchem en is er een BIZ-plan 2019 – 2023 opgesteld door de VVVD. Het plan is hier vermeld.