Beleid

Informatie
De Vereniging Van Vastgoed Eigenaren Doetinchem (VVVD) is een vereniging waarvan het lidmaatschap open staat voor eigenaren van commercieel onroerend goed in de binnenstad van Doetinchem. Onder eigenaar wordt verstaan de individuele eigenaar, de eigenaar/gebruiker of de (professionele) belegger.

Doelstelling van Vereniging Van Vastgoedeigenaren Doetinchem
Behoud en vermeerdering van de waarde van het vastgoed in de binnenstad van Doetinchem. Bevorderen van innovaties en duurzaamheid op het gebied van vastgoed en het bevorderen van samenwerking.

Van deze doelstelling zijn de volgende vijf taakstellingen afgeleid:

 1. belangenbehartiging voor de eigenaren van commercieel vastgoed in de binnenstad;
 2. gesprekspartner van de lokale overheid bij beleidsvorming ten aanzien van de binnenstad met betrekking tot commercieel onroerend goed en participatie in de BV Doetinchem;
 3. contacten en informatie uitwisseling tussen eigenaren onderling en met ondernemersverenigingen, makelaardij, de gemeente en andere betrokken organisaties;
 4. streven naar een professioneel vastgoedbeheer;
 5. daar waar zinvol contacten leggen en onderhouden met andere eigenarenverenigingen in regio en provincie en aansluiting Vastgoedbelang en Retailtafels / Achterhoek 2020.

 

Uitvoering beleid

Belangenbehartiging:

Alle activiteiten, die de vereniging uitvoert zijn ondergeschikt aan haar doelstelling. De VVVD zal haar standpunt bepalen ten aanzien van verschillende onderwerpen en zal concrete (eventueel juridische) activiteiten ondernemen teneinde haar belangen behartigd te zien. Tevens zal zij haar standpunt zelfstandig inbrengen in het bestuurlijk overleg aangaande de binnenstad en in het gestructureerd overleg tussen overheid en overkoepelende belangenorganisaties.

Bijdrage ondernemerschap:

De vereniging zal waar nodig en gewenst ondernemerschap ondersteunen en bevorderen door het aanbieden van een platform.

Kennisdeling, inspiratie, advies en centrale inkoop:

De vereniging zal kennisdeling ten aanzien van (winkel)vastgoed in de binnenstad bevorderen en eventueel adviseringsfaciliteiten en andere collectieve inkoop organiseren voor haar leden.

Bundeling:

De vereniging zal de samenwerking tussen pandeigenaren op stads(deel) en straatniveau bevorderen, om de economische rendementen (op collectief niveau) op panden te verbeteren en zal tevens de samenwerking tussen pandeigenaren en huurders bevorderen.

 

Aandachtspunten

De VVVD zal die activiteiten ontwikkelen die betrekking hebben op vastgoed en direct gevolgen hebben voor de uitstraling van de binnenstad van Doetinchem (en daarmee rendementsontwikkeling). De volgende aandachtspunten zijn hierbij aan de orde:

 • een platform bieden voor vraag en aanbod en meer specifiek ondersteuning van initiatieven om tot een goede bezetting van het onroerend goed te komen;
 • een bijdrage leveren aan een gezamenlijke profilering van de gehele binnenstad en (in samenhang met elkaar) van onderdelen van de binnenstad;
 • de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren inzake projecten, die gevolgen (kunnen) hebben voor het onroerend goed en de waarde daarvan;
 • plannen en voorstellen van andere samenwerkingsverbanden beoordelen vanuit het oogpunt van onroerend goed;
 • oog hebben voor onderscheid en complementariteit;
 • oog hebben voor de Achterhoek breed.

Los van de economische doelstelling van de binnenstad (veelal samen met ondernemers en gemeente in centrum management verband) tevens het ondersteunen van andere acties die het rendement van panden verbeteren:

 • zelfopwekking energie;
 • wonen boven en achter winkels (of werken / kantoren en dergelijke).

 

Concrete activiteiten voor 2017/2018

Tijdens een werksessie met vastgoedeigenaren op 14 juni 2017 zijn een aantal ideeën in kaart gebracht. Deze zijn te herleiden naar de volgende actiepunten:

 • Versterken van de vereniging en het aantrekken van nieuwe leden;
 • Aanpak van leegstand;
 • Oppakken van kleine acties (het zgn. laaghangend fruit) op basis van algemene belangenbehartiging.

Lobby ten aanzien van de volgende punten (in willekeurige volgorde):

 • Wonen in het centrum;
 • Afbakening centrumgebied;
 • Vlekkenplan.

 

Interne communicatie

 1. Jaarlijks worden alle leden in een ledenvergadering op de hoogte gebracht van hetgeen de vereniging het afgelopen jaar heeft gedaan en welke plannen zij heeft voor het komende jaar. Tevens zal tijdens deze vergadering een evaluatie van het beleidsplan plaatsvinden en eventuele bijstelling worden vastgesteld.
 2. Daarnaast zal de vereniging al haar leden, voor zover mogelijk, voorzien van relevante informatie omtrent gemeentelijke plannen / ontwikkelingen op winkelgebied en dergelijke. Voor zover mogelijk zullen deze plannen / ontwikkelingen van commentaar worden voorzien en zal de vereniging voorstellen doen voor lokale implementatie in Doetinchem, binnen en buiten haar ledenkring.
 3. Tevens zal de vereniging al haar leden, voor zover mogelijk en voor zover van toepassing, voorzien van relevante informatie omtrent regionale en provinciale plannen / ontwikkelingen, alsmede omtrent ontwikkelingen vanuit retailland en de vastgoedwereld, op winkelgebied en dergelijke. Voor zover mogelijk zullen deze plannen / ontwikkelingen van commentaar worden voorzien en zal de vereniging voorstellen doen voor lokale implementatie in Doetinchem, binnen en buiten haar ledenkring.
 4. Voor zover relevant zal informatie uit vergaderingen van andere overlegorganen aan de leden worden doorgegeven.
 5. Communicatie vindt zoveel mogelijk per website, nieuwsbrief, e-mail en sociale mediakanalen plaats, indien het lid hier bezwaar tegen heeft kan hij/zij dit kenbaar maken bij het secretariaat en zal het lid vervolgens per post worden geïnformeerd.

 

Financiën

Door het bestuur wordt jaarlijks een begroting opgesteld, waarin een contributie is vastgesteld. Besloten is de hoogte van de contributie voorlopig als volgt te stellen:

 • eigenaren van commerciële panden €200 per jaar

Voor 2017 en 2018 is er extra geld nodig om de vereniging te versterken, zodat de VVVD als een volwaardige gesprekspartner kan worden beschouwd van gemeente en centrummanagement.